CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG INOX THEO BAREM

Một số ký hiệu sử dụng:
M: khối lượng
T: độ dày
L: chiều dài
W: chiều rộng
D: tỉ trọng riêng.
Ghi chú:
* Tỉ trọng của inox 201, 430 và 304 là: 7.93 kg/dm
3
* Tỉ trọng của inox 316 là: 7.98 kg/dm
3
* Tất cả đơn vị tính phải đổi thành: dm
1. Công thức tính khối lượng ống:
M = (Ø – T) x T x 3.14 x 7.93 x L
2. Công thức tính khối lượng Tấm:
M = T x W x L x D
(thanh La tính tương tự như tấm)
3. Công thức tính khối lượng V:
M = (W – T) x 2 x T x D x L
4. Công thức tính khối lượng hộp vuông, chữ nhật:
M = (C1 +C2) x 2 x T x D x L
C1: là cạnh 1, C2 là cạnh 2
5. Công thức tính khối lượng Lap:
M = (Ø/2) x (Ø/2) x 3.14 x D x L